Nộp bài thi tuyển sinh

Đính kèm bài thi

Lưu ý:
1. Hình chụp bài thi phải đúng chiều, rõ chữ, không bị mất chữ
2. Cuối trang phải đánh số trang theo thứ tự 1, 2, 3, ...
3. Trong thời gian nộp bài thi có thể cập nhật lại bài thi bằng cách nộp lại như từ đầu.
Đăng ký tuyển sinh